Билтен на Универзитетот

Во Билтенот на Универзитетот се објавуваат реферати за избор и реизбор на наставни и соработнички звања, извештаи за докторски дисертации, рецензии за печатење учебници, скрипти и учебни помагала, како и важни одлуки  од активностите на Ректорската управа и Сенатот на Универзитетот, настани  од меѓународната универзитетска и меѓууниверзитетска соработка.


Scroll to Top