Универзитетски глас

Весникот Универзитетски глас содржи написи кои се однесуваат на работата на Универзитетот, активностите на наставниот и професионалниот кадар, како и активностите на студентите. Неговата содржина е прилагодена на нивото на обичниот читател кој преку неа се запознава со состојбите во Универзитетот.

Универзитетски глас бр.33

Универзитетски глас бр.34

Универзитетски глас бр.35

Универзитетски глас бр.36

Универзитетски глас бр.37

Универзитетски глас бр.38

Универзитетски глас бр.39

Универзитетски глас бр.40

Универзитетски глас бр.41

Универзитетски глас бр.42

Универзитетски глас бр.43

Универзитетски глас бр.44


Scroll to Top