Прв циклус (додипломски) студии

Првиот циклус на универзитетските студии трае од три до четири години и со неговото завршување се стекнуваат од 180 до 240 ЕКТС кредити. Студентите кои ги завршиле додипломските студии се стекнуваат со соодветна Диплома за стручни студии – по завршување на студиска програма во траење од три години, односно 180 ЕКТС кредити или Диплома за академски студии – по завршувањето на студиска програма во траење од најмалку три години, односно најмалку 180 ЕКТС кредити во зависност од организирањето на студиите во посебната високообразовна единица во состав на УКЛО.

Академските студиски програми од додипломските студии ги оспособуваат студентите за влез во вториот циклус на универзитетски студии, а академскиот назив којшто студентите го добиваат по нивното завршување гласи bachelor.

Листа на изборни предмети на едниците на УКЛО:

1. Технички факултет
2. Економски факултет
3. Факултет за туризам и угостителство
4. Педагошки факултет
5. Факултет за биотехнички науки
6. Факултет за безбедност
7. Правен факултет
8. Технолошко-технички факултет
9. Факултет за информатички и комуникациски технологии

 

Академски и стручни студиски програми, со нивниот опис (Learning Outcomes) што се реализираат на УКЛО во академската 2020/2021 година:

1. Технички факултет – Битола 

АКАДЕМСКИ СТУДИИ (осум семестри)

 

2. Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола

АКАДЕМСКИ СТУДИИ (осум семестри)

АКАДЕМСКИ СТУДИИ (шест семестри)

 

3. Технолошко-технички факултет – Велес 

АКАДЕМСКИ СТУДИИ (осум семестри)

4. Економски факултет – Прилеп 

АКАДЕМСКИ СТУДИИ (осум семестри)

5. Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

АКАДЕМСКИ СТУДИИ (осум семестри)

СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК - АКАДЕМСКИ СТУДИИ (осум семестри)

 6. Педагошки факултет – Битола 

АКАДЕМСКИ СТУДИИ (осум семестри)

 7. Факултет за безбедност – Скопје

АКАДЕМСКИ СТУДИИ (осум семестри)

 8. Правен факултет – Кичево 

АКАДЕМСКИ СТУДИИ (осум семестри)

  • Правни студии  - Кичево
  • Правни студии - Битола

 9. Факултет за биотехнички науки – Битола

АКАДЕМСКИ СТУДИИ (осум семестри)

 10. Ветеринарен факултет - Битола

ИНТЕГРИРАНИ АКАДЕМСКИ СТУДИИ, ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС (десет семестри) 

 

 11. Висока медицинска школа – Битола

СТРУЧНИ СТУДИИ (шест семестри)


Scroll to Top