Проф. д-р Сашо Коруновски, ректор


дипл.инг.архитект; магистер по историја на уметност и археологија; доктор по историја на уметност – Историја на византиска архитектура

e-mail: saso.korunovski@uklo.edu.mk; rector@uklo.edu.mk

Досегашни функции:

  • декан на Факултет за туризам и угостителство - Охрид (2010-2015)
  • продеканза настава на Факултет за туризам и угостителство – Охрид ( 2005-2010 )

Издавачка дејност:

  • објавени 22 научни и стручни трудови во домашни и во меѓународни списанија со и без фактор на влијание
  • автор/коавтор на 8 монографии и учебницииздадени во Македонија, Италија и Франција
  • учествувал во реализацијата на 29 научно-истражувачки проекти

Научна област:

  • валоризација и ревитализација на културно наследство, културен туризам, историја на архитектура

Проф. д-р Гордана Трајкоска, проректор за финансии и развој


Биографија

 

 

 

 

 

 

Проф. д-р Игор Неделковски, проректор за наука


Биографија

 

 

 

 

 

 

Проф. д-р Љупче Кочоски, проректор за настава


Биографија

 

 

 

 

 

Проф. д-р Марјан Ѓуровски, проректор за студентски работи


Биографија

 

 

 

 

 

М-р Офелија Христовска, генерален секретар


 

 

e-mail: ofelija.hristovska@uklo.edu.mk

-> CV


Scroll to Top