Комисии на Универзитетот

Универзитетот ги формира следниве постојани комисии:

1. Комисија за настава и обезбедување квалитет,

2. Комисија за наука и меѓународна соработка,

3. Комисија за материјално-финансиски работи и инвестиции,

4. Комисија за издавачка дејност,

5. Комисија за нормативно-правни работи,

6. Комисија за студентски работи,

7. Комисија за информатички и комуникациски технологии.

По потреба може да се формираат и други повремени комисии или работни тела.


Scroll to Top