СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

Стручната и административна служба е организира како интегрирана во рамките на Универзитетот. Составена е од Централната стручна и административна служба – Ректоратот и Стручните  и административни служби на единиците.

Службата на Универзитетот е организирана по сектори во согласност со функционалната поврзаност на дејноста на единиците на Универзитетот.

Начинот на кој се вршат стручните и административните  работи од заеднички интерес за единиците на Универзитетот се уредуваат со Правилник што го донесува Сенатот.

Со работата на Стручната и административна служба на Универзитетот раководи генералниот секретар на Универзитетот, а организацијата и вршењето на работите се утврдени со Актот за организација и систематизација на работните места што содржи опис и попис на работите и работните задачи на вработените во Стручната и административната служба.

Сектор за настава, наука и меѓународна соработка

Раководител на Сектор за настава, наука и меѓународна соработка:

Калиопа Кривашија-Стилиновиќ

контакт: тел. 047 -223-788 (локал 121)

                  email: kaliopa.stilinovic@uklo.edu.mk

 

Сектор за финансии, сметководство, инвестиции и развој

Раководител на Сектор за финансии, сметководство, инвестиции и развој:

д-р Николина Неновска

контакт: тел. 047 -223-788 (локал 128)

                  email: nikolina.nenovska@uklo.edu.mk

 

Сектор за општи и правни работи

Раководител на Сектор за општи и правни работи:

м-р Ѓулен Емин

контакт: тел. 047 -223-788 (локал 124)

                  email: gjulen.emin@uklo.edu.mk

 

Сектор за информатички и комуникациски технологии

Раководител на Сектор за информатички и комуникациски технологии:

Васко Сиваков

контакт: тел. 047 -223-788 (локал 155)

                  email: vasko.sivakov@uklo.edu.mk


Scroll to Top