Ректорска управа

Ректорската управа ја сочинуваат ректорот, проректорите, деканите на факултетите, директорите на високите стручни школи, директорите на акредитираните научни институти и еден претставник на студентите.

Со Ректорската управа раководи ректорот.

Во работата на Ректорската управа учествуваат генералниот секретар на Универзитетот, без право на одлучување.

Во работата на Ректорската управа можат да учествуваат и директорите на придружните членки кои се во состав на Универзитетот кога се расправа за прашања од нивната дејност.

Надлежностите и начинот на работа на Ректорската управа се уредени со Статутот на Универзитетот ( Акти на Универзитетот / Статут )

Членови на Ректорската управа се:

 1. Проф. д-р Сашо Коруновски, ректор
 2. Проф. д-р Игор Неделковски, проректор
 3. Проф. д-р Гордана Трајкоска, проректор
 4. Проф. д-р Љупче Кочоски, проректор
 5. Проф. д-р Марјан Ѓуровски, проректор
 6. М-р Офелија Христовска, генерален секретар
 7. Проф. д-р Стојанче Нусев, декан
 8. Проф. д-р Драгица Оџаклиеска, декан
 9. Проф. д-р Цветко Андреески, декан
 10. Проф. д-р Добри Петровски, декан
 11. Проф. д-р Гордана Димитровска, декан
 12. Проф. д-р Домника Рајчановска, директор
 13. Проф. д-р Никола Дујовски, декан
 14. Проф. д-р Горан Илиќ, декан
 15. Проф. д-р Татјана Калевска, декан
 16. Проф. д-р Никола Караболовски, декан
 17. Проф. д-р Александар Маркоски, декан
 18. Д-р Валентина Пеливанова, директор
 19. Дона Петрова, претседател на УСС

Scroll to Top