Трет циклус (докторски) студии

Трет циклус (докторски) студии 

Третиот циклус (докторски) студии траат, по правило, три години и носат 180 ЕКТС кредити. Со јавната одбрана на докторскиот труд стекнува научен назив доктор на науки (dr.sc) односно доктор по уметности (dr.art). Докторските студии можат да се запишат по завршувањето на вториот циклус на академски студии.

На Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола во согласност со Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии, во академската 2020/2021 година се реализираат следните студиски програми:


1. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА

 • Сообраќајно-транспортно инженерство
 • Машинство

2. ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ

 • Безбедност

3. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП

 • Маркетинг
 • Менаџмент
 • Финансии
 • Меѓународен бизнис
 • Бизнис Информатика

 

4. ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД

 • Туризам
 • Менаџмент во услужен сектор

5. ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА

 • Технологија и безбедност на прехранбени производи

6. ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ - БИТОЛА

 • Информатички науки и компјутерско инженерство

7. ТЕХНОЛОШКО - ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ВЕЛЕС

 • Иновативни технологии за храна и нутриционизам

8. ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА

 • Образовни науки
 • Надареност и талентираност
 • Настава по јазик – македонски јазик
 • Менаџмент во образование
 • Настава по јазик – англиски јазик

9. ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО

 • Меѓународно право и меѓународна политика

10. НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП

 • Технологија на производство и обработка на тутун и производи од тутун

Scroll to Top