Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице задолжено за посредување на информации кај

имателот  на информации:

 Елизабета Ангелеска Атанасоска

 телефон: 047 223 788 лок.109 и моб: 072 245673, e-mail elizabeta.atanasoska@uklo.edu.mk

 

Офелија Христовска, одговорно лице,

телефон: 047 223 788 лок.116, e-mail: ofelija.hristovska@uklo.edu.mk


Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2020 година


Scroll to Top