УКЛО низ бројки

СТРУКТУРА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

 • 10 факултети, 1 висока школа, 1 научен институт, 5 придружни членки

 

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ (во 2020/2021)  

 • 48 студиски програми за прв циклус студии, од кои 42 универзитетски, 6 стручни, 2 на англиски јазик по Конкурс
 • 57 студиски програми за втор циклусстудии, 48 акадмески, 9 специјалистички/стручни, 2 на англиски јазик по Конкурс
 • 20 студиски програми за трет циклус академски студии по Конкурс или СЕ ВКУПНО: 125 студиски програми на прв, втор и трет циклус

 

 СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ (во 2020 /2021)

 • 4.345 студенти студираат во систем (во сите години)
 • 9 странски студенти студираат во систем (во сите години)
 • 689 дипломирани студенти во една година (01.01.2020-31.12.2020)

 

СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ (во 2020/2021

 • 445 студенти студираат во систем (во сите години)
 • 36 странски студенти студираат во систем (во сите години)
 • 159 магистрирани студенти во една година (01.01.2020-31.12.2020)

 

СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ (во 2020/2021)

 • 134 студенти студираат во систем (во сите години)
 • 52 странски студенти во систем (во сите години)
 • 26 докторирани студенти во една година (01.01.2020-31.12.2020)

 

СТУДЕНТИ НА ПРВ, ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС

 • 4.924 студенти студираат во систем (на прв, втор и трет циклус студии)
 • 97 странски студент студираат во систем (на прв, втор и трет циклус студии)
 • 35.008 дипломирани студенти на УКЛО (од основањето на Универзитетот, од 25.04.1979 заклучно со 31.12.2020)
 • 2.002 магистрирани студенти (од основањето на Универзитетот, од 25.04.1979 заклучно со 31.12.2020)
 • 383 доктори на науки (од основањето на Универзитетот, од 25.04.1979 заклучно со 31.12.2020)

 

КАДАР (состојба 31.12.2020)

 • 330 наставен кадар (272 вработени + 55 ангажирани)
 •  26 соработнички кадар (8 вработени + 2 ангажирани) 
 • 189 административно-технички кадар (207 вработени + 16 ангажирани / единици + Ректорат 

или СЕ ВКУПНО: 518 кадар на ниво на УКЛО (единици + Ректорат)


Scroll to Top