СТУДИИ

На Универзитетот "Св. Климент Охридски" – Битола се организираат академски и стручни студии, и тоа врз основа на акредитирани студиски програми за стекнување на високо образование и според правилата за студирање засновани на европскиот систем за пренос и акумулација на кредити  (ЕКТС).

Студиските програми за стекнување на образование се распоредуваат во три циклуси:

 

Корисни линкови

- ЕКТС информатор

- Додаток на диплома

- Компатибилност на изборни предмети

- Мобилност на студенти


Scroll to Top