МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Меѓународната соработка претставува еден од приоритетните домени во работата на Универзитетот. Во тој контекст , во согласност со европските и светските текови,  основен акцент е ставен на ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈАТА  како стратешки  процес во сите сфери  од универзитетското делување со цел  приближување на Универзитетот кон европското односно светското семејство  на развиени универзитети.

Реализацијата на меѓународната соработка се одвива преку следниве инстанци: 

· КОМИСИЈА ЗА НАУКА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА - помошно тело на  Универзитетски сенат ( 13 членови )

· Контакт лица за меѓународна соработка во членките на УКЛО
  (Список)

· КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

  Калиопа Кривашија Стилиновиќ, раководител

  Тел:  389 (0) 47 24 22 78   локал 121 / mail: kaliopa.stilinovic@uklo.edu.mk

УКЛО,  од своето основање,  во континуитет ја развива билатералната, а со последователното отворање на европските програми и фондови во изминатите неколку години интензивно се развива и проектната соработка. 


Scroll to Top