СТРУКТУРА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

Во состав на Универзитетот се: факултети, високи стручни школи и научни институти како единици на Универзитетот.

Со статус на придружни членки можат да членуваат и други установи и организации чија основна дејност е функционално поврзана со високообразовната и научната дејност.

Во согласност со Законот за високо образование, во составот на УКЛО како единици влегуваат:


Scroll to Top