КОИ СМЕ!

КРЕДО Центар е неразделен дел од современото образование и е еден од основните стимули за надминување на бариерите во комуникацијата помеѓу деловниот свет, универзитетската средина и студентите.

Освен улогата за професионалното ориентирање и подготовката на студентите што КРЕДО Центар ја има како основа за неговото функционирање, друга негова функција е создавање на ефективно партнерство со бизнис и не-бизнис заедницата преку континуирани заеднички активности.

КРЕДО Центар има за цел да ги подготви студентите после дипломирањето да бидат конкурентни на пазарот на труд, да ги поврзе со деловната заедница и да им обезбеди поддршка во стекнувањето на оние знаења и вештини кои се неопходни во современиот деловен свет.

 

Контакт:

- д-р Гоце Маркоски, Советник за координација помеѓу Универзитетот со стопанските и нестопанските субјекти и раководител на КРЕДО центарот

goce.markoski@uklo.edu.mk

 

- Даниела Андоновска Крстанова, Виш соработник за Кариера, Алумни и Доживотно учење

daniela.krstanova@uklo.edu.mk

 

Планирањето и управувањето со кариерата може да се спореди со возење на брод. За да можете безбедно да управувате мора да се знаете самите себе си и да ги знаете сите карактеристики на бродот. Треба да знаете од каде тргнувате и каде треба да стигнете. Вие исто така треба да бидете свесни и за временските услови и влијанието врз вашето патување. Ако оставите ветерот да ве носи, тогаш не само што вашето патување ќе биде опасно, туку може да си го загрозите и животот и нема да бидете сигурни дека ќе стигнете на вистинската дестинација. Со добро планирање и управување и се разбира со малку среќа ќе пристигнете на целта. Истото важи и за вашата кариера. 

 

УЛОГА НА КРЕДО ЦЕНТАРОТ 

 

 • Развива способности и стекнување на сознанија значајни за идното вработување на студентите, дипломираните како и невработени лица;
 • Помага на студентите за успешно инволвирање на пазарот на  трудот со помош на услугите на  КРЕДО Центарот;
 • Помага при обезбедувањето на практиканска работа на студентите;    
 • Го следи нивниот професионален развој;
 • Реализира партнерство со студентите, универзитетското раководство и работодавачите со цел исполнување на мисијата на КРЕДО  Центарот;
 • Излегува во пресрет на барањата на бизнис секторот за висококвалификувани кадри;
 • Да стекнат работно искуство во текот на студирањето и да се запознаат со светот на бизнисот и нивните правила, и да научат конструклтивно да размислуваат за дадени можности;
 • Организира презентација на компаниите за нивниот работен стил и политиката на вработување;
 • Организира семинари и работилници во зависност од делокругот на работа;
 • Создавање на модерна и силна УКЛО Алумни база,
 • Воспоставување и одржување на контакти УКЛО и неговите дипломирани
 • Развивање на постојана соработка помеѓу УКЛО и претпријатија/институциите
 • Препознавање на  достигнувањата на УКЛО алумните
 • Подготвителни курсеви
 • Летни школи
 • Јазични курсеви
 • Основни, или напредна компјутерска и друга вештина развој курсеви
 • Обука за Универзитетот академскиот и административниот кадар
 • Краток акредитирани курсеви (максимум три месеци траење)
  Краток неакредитирани курсеви (максимум три месеци траење)
 • Предавања на избраните теми
 • Далечни програмите за учење
 • Советодавни активности
 • Соработка со универзитетски единици и компании за рационално користење на ресурсите

 

 

ЗАДАЧИ

 

 • Да  им помогне на студентите да постават, планираат и постигнат цели во нивниот професионален развој.
 • Да промовираат иновативно размислување, поддршка на претприемачкиот дух и бизнис способностите помеѓу студентите.
 • Да одговорат на барањата на работодавачите и истовремено да биде мост помеѓу пазарот на трудот во Р.Македонија, академската заедница и Универзитетскиот Кариерен Центар

 

КОРИСНИЦИ

 • Студенти од I, II и III циклус на студии
 • Дипломирани студент
 • Алумни
 • Студенски парламент
 • AIESEC 
 • IAESTE 
 • Деловна заедница
 • Јавни и државни институции
 • Агенција за вработување на Р. Македонија
 • Организации од невладин сектор
 • Студентски организации 
 • Стопански комори

Scroll to Top