УПИСИ на УКЛО - Трет уписен рок

24.09.2021

Пријавување на кандидатите   27.09.2021

Претходна проверка на знаењата на англиски јазик   27.09.2021

Објавување прелиминарна ранг-листа   28.09.2021

Објавување решение за прием на кандидатите   30.09.2021

Запишување на кандидатите   01.10.2021

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НАУНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА


Scroll to Top